O kanceláři

Naše advokátní kancelář provozuje generální praxi – poskytuje právní služby v oblasti práva občanského, rodinného, pracovního, obchodního, trestního, správního a dalších. Poskytujeme právní konzultace, zastoupení v řízení před soudy a jinými orgány včetně obhajoby v trestních věcech, vypracování smluv (včetně prohlášení o pravosti podpisu), podání, výzev, návrhů apod., provádění úschov, zpracování rozborů právního stavu věci a další. Právní vztahy mezi klientem a advokátem se řídí zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii v platném znění. Odměna advokáta za poskytnuté právní služby je zpravidla sjednávána jako odměna hodinová nebo jako odměna v závislosti na tarifní hodnotě předmětu právního zastoupení dle advokátního tarifu č. 177/1996 Sb. Forma odměňování je vždy stanovena předem po dohodě s klientem.

V kanceláři působí tito advokáti:

JUDr. Jana Teplá

Narozena 31. 1. 1982. Právnické vzdělání získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako právník Sdružení obrany spotřebitelů o.s.

Vykonává generální advokátní praxi se zaměřením na právo rodinné, pracovní, oblast ochrany spotřebitele a problematiku nemovitostí.

V seznamu advokátů ČAK je zapsána pod ev. č. 14061.

Právní služby poskytuje v češtině a angličtině

Mgr. et. Mgr. Ondřej Teplý

Vykonává generální advokátní praxi se zaměřením na právo trestní, obchodní včetně práva obchodních společností a družstev a insolvenční právo.

Narozen 17. 12. 1981. Právnické vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Policejní akademii ČR. Po ukončení studií získal své zkušenosti v pražských advokátních kancelářích Jaroš-Fojtíková s.r.o. (zaměřené na správu a vymáhání pohledávek, smluvní agendu a právo obchodních společností), v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Kaisera (zaměřené na generální praxi s důrazem na trestně právní problematiku) a v advokátní kanceláři Kučera&Associates poskytující komplexní právní služby společnostem skupiny Foxconn.

V seznamu advokátů ČAK je zapsán od roku 2012 pod ev. č. 13457.

Právní služby poskytuje v češtině a angličtině

Nabídka služeb:

Obchodní právo:

 • komplexní právní servis při správě a vymáhání pohledávek, zastupování v insolvenčním řízení včetně navazujících incidenčních sporů
 • zastupování v obchodněprávních sporech před soudy a rozhodčími orgány
 • obchodněprávní smluvní agenda (smluvní typy podle obchodního zákoníku, nepojmenované smlouvy, rámcové smlouvy, všeobecné smluvní podmínky atd.)
 • sepis právních rozborů a stanovisek

Občanské právo

 • zastupování před civilními soudy a rozhodci (včetně vyhotovení veškerých procesních podání – žalob, řádných a mimořádných opravných prostředků apod.)
 • práva k nemovitostem (kupní smlouvy, smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, darovací smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen apod.)
 • ostatní občanskoprávní smluvní agenda (smlouvy o dílo, smlouvy o půjčce, zprostředkovatelské smlouvy, příkazní smlouvy, nepojmenované smlouvy apod.)
 • rodinné právo (návrhy na rozvod manželství, smlouvy o vypořádání společného jmění manželů, , návrhy na zvýšení či snížení výživného apod.)
 • pracovní právo (pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, výpovědi z pracovního poměru, uplatnění nároků z neplatného ukončení pracovního poměru apod.)
 • vypracování právních rozborů a stanovisek

Trestní právo

 • komplexní obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • vypracování právních rozborů a stanovisek

Správní právo

 • zastupování v řízeních před správními úřady (katastrální úřady, finanční úřady, celní úřady, Úřad pro ochranu osobních údajů, Česká obchodní inspekce, Česká inspekce životního prostředí atd.)
 • vypracování veškerých podání ve správním řízení (žádosti, návrhy, podněty, opravné prostředky atd.)
 • právní pomoc v řízení o přestupcích a správních deliktech
 • zastupování ve správním soudnictví (správní žaloby, kasační stížnosti)